កម្មវិធី

ផ្អែកលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ”រួមគ្នាប្រឆាំងអំពើពុករលួយ” ឆ្នាំ២០១២-២០១៥ បច្ចុប្បន្ននេះអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី “រួមគ្នាដើម្បីតម្លាភាព និង សុចរិតភាព” ដែលមានគោលបំណងពង្រឹងបន្ថែមនូវការតស៊ូមតិ និងការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និង សាធារណៈជន ព្រមទាំងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់ ស្ថាប័ន សាធារណៈក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការទាមទារទាំងនោះ។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេល៥ឆ្នាំរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាមានកម្មវិធីស្នូលចំនួន៦ធំៗ៖

  • កម្មវិធីកំណែទម្រង់វិស័យសាធារណៈ
  • កម្មវិធីកសាង និងគាំទ្រភាពជាដៃគូ
  • កម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជន
  • កម្មវិធីពង្រឹងសុចរិតភាពធុរកិច្ច
  • កម្មវិធីពង្រឹងអភិបាលកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពផ្ទៃក្នុង
  • កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ និងតស៊ូមតិ

This post is also available in: អង់​គ្លេស