ក្រុមការងារហ្វឹកហាត់យុវជនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុមការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ (TI) កំពុងចាប់ផ្ដើមគម្រោងដើម្បីលើកទឹកចិត្តយុវជនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

This post is also available in: អង់​គ្លេស

Leave a Reply