របៀបដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិក

ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំជាសមាជិកជាលក្ខណះបុគ្គល បេក្ខជនត្រូវព្រីនពាក្យសុំចូលជាសមាជិកហើយបំពេញ និងផ្ញើជាមួយឯកសារភ្ជាប់ទាំងអស់ ទៅ លោក ព្រាប កុល នាយកប្រតិបត្តិ តាមអាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម:

លោក ព្រាប កុល នាយកប្រតិបត្តិ

(ពាក្យសុំចូលជាសមាជិក)

អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ៣ ផ្លូវលេខ៣៩០ សង្កាត់បឹងកេងកង៣

ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

 

ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំជាសមាជិកលក្ខណះស្ថាប័ន អ្នកសុំត្រូវព្រីនពាក្យសុំចូលជាសមាជិកស្ថាប័ន ហើយបំពេញ និងផ្ញើជាមួយឯកសារភ្ជាប់ទាំងអស់ ទៅ លោក ព្រាប កុល នាយកប្រតិបត្តិ តាមអាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម:

 

លោក ព្រាប កុល នាយកប្រតិបត្តិ

(ពាក្យសុំចូលជាសមាជិក)

អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ៣ ផ្លូវលេខ៣៩០ សង្កាត់បឹងកេងកង៣

ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

 

សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកពាក្យសុំចូលជាសមាជិកជាលក្ខណះបុគ្គល

សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកពាក្យសុំចូលជាសមាជិកជាលក្ខណះស្ថាប័ន

សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយក Anti Bribery Checklist 

This post is also available in: អង់​គ្លេស