ទាក់ទងមកកាន់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាតាមរយៈអុីមែល

អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ ១៣ ផ្លូវលេខ ៥៥៤ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ខទួលគោក, ១២១៥១, រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

(+៨៥៥) ២៣ ៨៨៣​ ៦៨១ / (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៣​ ៦៨២
Website: www.ticambodia.org
Global Website: www.transparency.org