ទាក់ទងមកកាន់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាតាមរយៈអុីមែល

អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ ៣ ផ្លូវលេខ ៣៩០ សង្កាត់បឹងកេងកង ៣ ខណ្ខចំការមន, ១២៣០៤, រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

(+៨៥៥) ២៣ ២១៤ ៤៣០ / (+៨៥៥) ២៣ ២១៤ ២១១
Website: www.ticambodia.org
Global Website: www.transparency.org