កម្មវិធីបោះជំរំយុវជន ស្តីពីការពង្រឹងអំណាចយុវជន ក្នុងការលើកស្ទួយតម្លាភាព និងសុចរិតភាព (YETI)

ក្លាយជាយុវជនឆ្នើមម្នាក់នៅក្នុងការបោះជំរុំយុវជន សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយតម្លាភាព នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា!
កម្មវិធីបោះជំរំយុវជន ស្តីពីការពង្រឹងអំណាចយុវជន ក្នុងការលើកស្ទួយតម្លាភាព និងសុចរិតភាព (YETI) នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ។ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានឹងជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងចំនួន ៥០ រូប ដែលមកពី YLP1, YLP2, YLP3, YETI1, YETI2, YETI3, និង IYC (យុវជនមកពីខេត្តព្រៃវែង ខេត្តកំពត ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តស្ទឹងត្រែង នឹងត្រូវបានផ្ដល់អាទិភាព) ។ ប្រកម្មវិធីបោះជំរំយុវជន នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមធ្វើការរួមគ្នា ក្នុងការបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើម និងការប្រមូលផ្ដុំគំនិត ទាក់ទងនឹង សុចិរិតភាព និងការបោះឆ្នោត ប្រកបដោយតម្លាភាព។

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ៖ ៨ កញ្ញា ២០១៦! សំណុំបែបបទកម្មវិធីនេះអាចត្រូវបានទាញយកនៅទីនេះ

IYC 2016

This post is also available in: អង់​គ្លេស