របាយការណ៍សវនកម្ម

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា ពីសវនករឯករាជ្យ មានសារៈសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តការងារ ក៏ដូចជាការធានាថា ប្រតិបត្ដិការរបស់យើងគឺមានតម្លាភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់។

Audit Reports 2014-2015 4.98 MB 101 downloads

...

Audit Reports 2013-2014 4.42 MB 42 downloads

...

Audit Reports 2012-2013 4.16 MB 48 downloads

...

    This post is also available in: អង់​គ្លេស